Contoh Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Acara Syawalan

share

Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Acara Syawalan

 

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wabihi nasta’inu ‘alaa umuriddunya waddiin. Wassholatu wassalamu ‘alaa asyrofil mursaliin, wa’alaa aalihi wa sohbihi ajma’iin. Amma ba’du.

Robbisrohli Sodri Wa Yassirli Amri Wah Lul Uqdatan Min Lisani Yafqohu Qouli.

Dumateng ngarsanipun, poro sesepuh, pini sepuh, hadi sepuh, ingkeng sampon pono ing pamawas ledho ing pitutur, ingkang pantes nampi wahyuning kasutapan.

Langkung langkung panjenenganipun Bopo Anjas Septian minongko Bopo Dukuh Kronggahan 1, bopo Anto Sudadi minongko Bopo Dukuh Kronggahan 2 ingkang satuhu kinabekten.

Dhumateng Bopo RW,RT, soho sedoyo tokoh wonten ing RW 08 ingkang Kulo hormati

Linangkong poro rencang kulo kadang kawulo mudho mudhi  ingkeng satuhu bahagyo mulyo.

Sumonggo langkong rumiyen kulo lan panjengan sami tansah ngaturaken puji panarimah syukor, wonten ngabeyantoro, dalem, pangeran moho agung. Alloh SWT, ingkeng sampun paring rahmat miwah nikmat kawilujengan, ingkeng sampun kaparingno dumateng kulo lan panjenengan sami, satemah wonten ing wanci ugi papan meniko kulo panjenengan sami saget kempal manunggal, ingkeng sak perlu nindakaken adicoro syawalan halal Bi IIalal.

Sholawat sarto salam mugi tansah kaunjukno dumateng bagindo Rasulluloh Muhammad SAW, mugi kulo lan panjenengan sami, ingkeng lenggah wonten mriki, kalebetno ewonipun satemah pikantok safaat wonten dintenipun yaumul kiyamah, Amin Allohhuma Amin.

Wonten ngarsanipun poro bapak ibu ingkeng satuhu kinormatan, nuwon sewu kanthi andhap asor, kulo awit saking naminipun pranotocoro syawalan halalBihalal, ingkang piniji supados nderekaken menggah rantamaning adicoro syawalan halalBihalal wonten ing enjing meniko. 

Rantamaning hadicoro ingkang sepindah inggih meniko:

1. Pambuko

2. Kalam Ilahi

3. Atur pangandikan

4. Ikrar Halal Bihalal 

5. Hiburan tari

6. Pengaosan

7. Hiburan musik

8. Panutup, kalajengaken

9. Jawat asto

Adicoro ingkang sapindah inggih meniko pambuko, monggo kita awiti kanthi waosan basmallah  … (Maturnuwun)

Adicoro kaping kalih inggih meniko kalam illahi, ingkang badhe dislirani Ismail saha rahma, dhumateng Ismail saha rahma wekdal kulo sumanggaaken … (Maturnuwun)

Adicoro kaping tigo inggih meniko atur pangandikan ingkang badhe diaturaken bopo dukuh Anto Sudadi, dhumateng bopo dukuh Anto Sudadi wekdal kulo sumanggaaken … (Maturnuwun) 

Atur pangandikan saklajengiupun saking bapak Agus Riyadi minongko bapak RW, wekdal kulo sumanggaaken … (Maturnuwun) 

Adicoro kaping sekawan inggih meniko ikrar syawalan ingkang badhe dislirani bopo Tumpang Edi,  dhumateng bopo Tumpang Edi… wekdal kulo sumanggaaken … (Maturnuwun)

Adicoro kaping gangsal inggih meniko hiburan tari, ingkang badhe dipentaseken adik-adikku RW 08, Sugeng mirsani… (Maturnuwun)

Adicoro kaping enem inggih meniko pangaosan ingkang badhe diaturaken bopo Ustadz Mujiharno , dhumateng bopo Ustadz Mujiharno wekdal kulo sumanggaaken … (Maturnuwun)

Adicoro kaping pitu inggih meniko hiburan musik, sugeng midangetaken

Adicoro pungkasan inggih meniko panutup, ananing sak derengipun paripurnaneng adicara, mbok bilih ing anggenipun kulo nderekaken, wiwit purwo hinggo wusono, katah tumpang suh, utawi kirang nuju prono, minggah toto trap siraning boso, sak estu kulo nyuwun agunging pangapunten, Mugi Mugi syawalan enjing puniko dadosaken Rahayu ingkang tinemu, Sembodo ingkang sinedyo jumboh ingkang ginayuh…

Ananging sakderengipun sami bibar kitho sedoyo bahde nindakaken jawat asto, kasuwun dhumateng poro panitia saget nyamektakaken papan kagem jawat asto

 

Contoh Teks Pembawa Acara Bahasa Jawa Acara Syawalan
sumber: Freepik.com

 

 

 

 

 

 

 

Baca artikel edukasi mata pelajaran Bahasa Jawa lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ARTIKEL TERBARU

SEMUA KATEGORI